Орон нутаг

Орон нутаг
0 Монголын Үндэсний Маркетингийн Холбооны салбар Дархан хотод байгуулагдана

Маркетингийн мэргэжлийн холбоод, Төрийн бус байгууллагууд, агентлагууд, компаниуд, нийт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн уялдаатай хамтын ажиллагааг дэмжин идэвхжүүлэх, төрийн зарим чиг…